پیاده‌سازی مبنای تعهدی کامل در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی شیراز)

دانشجویان DBA

پیاده‌سازی مبنای تعهدی کامل در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی شیراز)

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می‌شود که دولت درگیر فعالیت‌های بی‌طرفانه و غیرانتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تأمین و مصرف وجوه محدود می‌شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست، بنابراین، همان مبنای نقدی جوابگوی نیازهای اطلاعات مالی دولت است و نیازی به مبنای تعهدی کامل نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است. در کشور ما، برخی سازمان‌های دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده‌اند. از این رو، سازمان‌های دولتی ایران نیز همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیده‌اند، لازم است با توجه به زیرساخت‌ها و شرایط موجود، به سوی این مسیر حرکت کنند. در این جهت دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان یکی از پیشگامان پیاده‌سازی مبنای تعهدی، در سال 1389-1390 اقدام به پیاده‌سازی این مبنا کرد و با موفقیت به این مهم دست یافت. در پژوهش حاضر شرایط لازم، و نحوه اجرای این پروژه در دانشگاه صنعتی شیراز شرح و توضیح داده می‌شود. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه جهت بيان مباحث نظري و جمع آوري اطلاعات، روش های توصیفی و كتابخانه اي است.

شماره نشریه: 
33
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: