پیامد همگرایی بعد از گذشت بیش از ده سال

دانشجویان DBA

پیامد همگرایی بعد از گذشت بیش از ده سال

چکیده :

همگرایی در حسابداری به "فرایند کم‌کردن تفاوت بین استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری کشورهایی که استانداردهای خود را دارند" اشاره میکند[1]. در این تحقیق به بررسی مفهوم همگرایی، اهمیت آن و پیامدهای مربوطه پرداخته شده و پروژه‌های همگرایی کوتاه‌مدت و بلندمدت که حاصل کار مشترک هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا است، بررسی شده است.

 

واژه‌های کلیدی: همگرایی، پروژه‌های همگرایی کوتاه مدت و بلندمدت

شماره نشریه: 
43
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: