پیش‌بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

پیش‌بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس اوراق بهادار تهران

تحقيق حاضر پیش‌بینی‌پذیری احتمال تغییرات قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های اقتصادسنجي لاجيت چندجمله اي و لاجيت تلفيقي مورد مطالعه قرار مي دهد. طول دوره مورد بررسي از ابتداي سال 1382 تا انتهاي سال 1386 بوده و متغيرهاي قيمت تعديل يافته، درصد سهام مبادله شده و شاخص بازده نقدی و قیمت سهام به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده است. پیش بینی پذیری احتمال تغییرات قیمت سهام براي هريك از شركت ها با استفاده از مدل لاجيت چندجمله اي انجام یافته و معناداری ضرایب حاصل با استفاده از آزمون حداكثر راستنمايي مورد بررسي قرار گرفته است. جهت تعميم نتايج حاصل از هر شركت به جامعه بورس اوراق بهادار تهران از مدل لاجيت تلفيقي و آزمون های معني دار بودن ضرايب رگرسيون (Z-Statistic) و معني‌دار بودن كلي رگرسيون  استفاده شده است. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد: اولاً ميان قيمت هاي گذشته سهام، درصد سهام مبادله شده، شاخص بازده نقدی و قیمت و تغییرات آتی قیمت سهام رابطه معني داري وجود دارد و ثانياً رابطه ميان قيمت‌هاي روز گذشته سهام و تغييرات قیمت روز معاملاتي بعد بسيار قوي بوده و تقريبا در تمامي شركت هاي مورد بررسي مصداق دارد. تعميم نتایج حاصل به جامعه بورس اوراق بهادار تهران نيز يافته فوق را تأييد مي نمايد.

شماره نشریه: 
5
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: