پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری

دانشجویان DBA

پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری

با تشکیل و گسترش موسساتی که مالکیت عام یافته اند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران ، اداره اینگونه موسسات را بر عهده گرفته و عملا مدیریت از مالکیت تفکیک شد. مدیران وظیفه مباشرت و حسابدهی در قبال منابع در اختیار خود و تهیه و ارائه گزارشهای مالی را بر عهده دارند. تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد. سود به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی در دسترس استفاده کنندگان می-تواند با انگیزه های مختلف توسط مدیریت مورد دستکاری واقع شود. از این رو، هدف اصلی این تحقیق پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری جهت کمک به سرمایه گذاران می باشد.
در این پژوهش، درصد مالکیت سهامداران نهادی، نسبت بدهی، اندازه شرکت، مالیات بردرآمد، تغییر پذیری فروش، تغییرپذیری سود، وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، نسبت کیفیت سود، گردش مجموع داراییها، بازده فروش، بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام متغیرهای مستقل و اقلام تعهدی اختیاری متغیر وابسته می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بالاترین میزان دقت پیش بینی برای درخت تصمیم گیری 74/7% می باشد.

شماره نشریه: 
1
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: