پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو روش با هم

دانشجویان DBA

پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو روش با هم

چکیده

ورشكستگي شركت ها معمولاً بر نقدينگي بازار سرمايه و توسعه اقتصاد موثراست. در زمان ورشكستگي، بانك ها معمولاً اعتباردهي به شركت هاي ورشكسته را كاهش داده ودر ازاي وامي كه به شركت ها مي­دهند، بهره بالاتر ي را بر اي جبران ريسك اضاف درخواست مي كنند. لذا مؤسسات سرما يه گذار ي خريد سهام را كاهش داده و بيشتر به سراغ سرمايه گذاري و خريد اوراق قرضه بانك ها يا بازارهاي مشابه آن اقدام مي كنند. با توجه به این که ورشکستگی شرکت ها هزینه­هاي سنگینی را در پی دارد، می­توان قبل از اینکه شرکتی به مرحله ورشکستگی برسد، وضعیتش را از لحاظ ورشکستگی مشخص نمود و تدابیري اتخاذ نمود تا شرکت از ورشکستگی رهایی یابد. هدف این پژوهش، پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو روش با هم می‌باشد.

نتایج مدل­ها نشان داد که از متغیرهای مورد استفاده در این مدل های شبکه های عصبی، رگرسیون و الگوریتم ژنتیک سه متغیرنسبت جاري، سرمایه در گردش به کل دارایی ها و سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها بر اساس اطلاعات دسترس در نمونه، نسبت عکس با ورشکستگی شرکت ها داشته است. نتایج این تحقیق ضمن اینکه نشان داد شبکه­هاي عصبی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها از دقت بالاي برخوردار است، مشخص نمود که با استفاده از نتایج این پژوهش و مدل هاي ارائه شده در این پژوهش، به عنوان اولین گام، می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی و ورشکستگی و همچنین پیامدهاي آن، به طور مناسبی جلوگیري کرد. البته پس از پیش بینی می­بایستی به ریشه­یابی مساله و ردیابی علل پرداخته شود.

 

شماره نشریه: 
44
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: