پیچیدگی های مقوله فساد از لحاظ تعاریف ، مفاهیم و راهبرد های مقا بله با آن در جمهوری اسلامی ایران

دانشجویان DBA

پیچیدگی های مقوله فساد از لحاظ تعاریف ، مفاهیم و راهبرد های مقا بله با آن در جمهوری اسلامی ایران

جلد

چکیده:

مقوله فساد و مشتقات آن به همه سابقه و آشنایی دارای تعاریف،مفاهیم،و ازاین لحاظ پیچید گی هایی است و امروزه ما با انواع ملموس‌تري از پديده شوم فساد روبرو هستيم ، شايد شكل و نحوه آن پيشرفت كرده و امروزي‌تر شده باشد اما ازنظر ماهيت و چيستي تفاوتي ندارد. از اين لحاظ با فسادهای گوناگونی در اشکال مالي و اقتصادي، فسادجرايي، فساد ناشي از قدرت سياسي، فساد اخلاقي مواجهیم. فساد با همه پيچيدگي و تركيب گوناگون و تضادهاي نهفته در ذات، درفرهنگ‌هاي مختلف معاني و تعاريف متنوعی از جمله: تباهي، ضدصلاح، ستم‌كردن، زيان و گزند، فتنه و آشوب، شرارت و بدكاري، بيماري و اضمحلال، هر چيز ضد خوبي، ضد هنجارها و مخالف قوانين و مقررات پذيرفته شده اعم از شرعي يا عرفي و زير پا گذاشتن آداب، هنجارها، قوانين و مقررات را شامل میشود .

شماره نشریه: 
44
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: