چرا نظام بودجه ریزی عملیاتی ، عملیاتی نمی شود ؟

دانشجویان DBA

چرا نظام بودجه ریزی عملیاتی ، عملیاتی نمی شود ؟

  • چکیده

    بودجه ریزی عملیاتی، عبارت است از ، برنامه ی عملکرد سالانه به همراه بودجه ی سالانه که رابطه بینی میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد .تغییر نظام بودجه ریزی کشور به بودجه ریزی عملیاتی اجتناب ناپذیر است و قانون گذار نیز در قوانین توسعه ی پنج ساله وقوانین بودجه ی سالانه دائم دولت را ملزم به این تغییر نموده است ،اما تا کنون برخی از موانع و محدودیتها مانع اجرای آن شده اند که از جمله آنها می توان به متناسب نبودن مقررات موجود ، عدم وجود نظام حسابداری تعهدی ، ضعف سیستم های نظارتی ، وجود ملاحظات سیاسی ،... اشاره کرد . از طرفی برخی از اقدامات لازم جهت اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی نیز عبارتند از ، تهیه شاخصهای سنجش عملکرد، پرورش مدیران کار آمد و آموزش آنها ، پیاده کردن روش حسابداری تعهدی وسیستم حسابداری قیمت تمام شده ، اهمیت دادن به حسابرسی عملیاتی . با کمک بودجه ریزی عملیاتی می توان عدالت اجتماعی و توزیع مناسب منابع را در جامعه حاکم نمود.

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
42
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: