کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود

دانشجویان DBA

کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود

بر اساس پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی رابطه مستقیمی با قابلیت اتکا گزارشات مالی دارد . درتحقیق پیش رو ، بررسی می شود آیا کیفیت حسابرسی با پیش بینی سود شرکتها رابطه دارد ؟
جامعه آماری تحقیق ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1385 می باشد . شواهدموجود بیانگر آنست زمانی که شرکتها بوسیله حسابرسان متخصص در صنعت حسابرسی می شوند ، صحت پیش بینی سود بالاتر و انحراف پیش بینی سود کمتر است . همچنین اندازه موسسه حسابرسی با انحراف پیش بینی سود رابطه معکوس دارد .
در کل ، نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت حسابرسی ، که بر اساس اندازه حسابرس و تخصص صنعتی حسابرس مشخص می شود ، با پیش بینی دقیق تر سود رابطه دارد .

شماره نشریه: 
3
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: