گذری نقد گونه بر مقاله "معیارهای اندازه گیری در حسابداری با تطبیق دیدگاه های معرفت شناسی دینی اسلامی در برابر دیدگاه های غربی"

دانشجویان DBA

گذری نقد گونه بر مقاله "معیارهای اندازه گیری در حسابداری با تطبیق دیدگاه های معرفت شناسی دینی اسلامی در برابر دیدگاه های غربی"

دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

    بی تردید تصمیم به مطالعه ، پژوهش و کسب معرفت در خصوص هرموضوعی بیانگر تعلق خاطری است که پژوهشگر به آن موضوع دارد.در شماره سی ام فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری مربوط به پائیز 1391 مقاله ای تحت عنوان "معیارهای اندازه گیری در حسابداری با تطبیق دیدگاههای معرفت شناسی دینی اسلام در برابر دیدگاههای غربی" منتشر شده است. مقاله مذکور طی 10 صفحه ( از صفحه 36 الی 41 و نیز صفحه 86 الی 89) توسط خانم ها و آقایان مریم اکبریان فرد، حامد آراد و سحر اجاغ، گردآوری و تالیف شده است. صمیمانه عرض می نماید، عنوان مقاله مذکور از علایق نویسندگان مقاله حاضربوده و از آنجاکه لازمه نقد منصفانه حقیقت جوئی است ، امید است در مقاله حاضر خصوصاً در بیان نظرات و استدلالهای نویسندگان این مقاله که برگرفته از تجربیات ، آموزه ها و اندیشه ها ی شخصی ایشان می باشد، بدور از تعصب، در این مسیر گام برداشته شده باشد.. بنابراین قبل از هرچیز باید گفت که بی تردید جنبه مثبت مقاله مورد اشاره، اذعان به این موضوع است که تفاوت های فرهنگی یکی از موانع مهم هماهنگی و یکپارچگی عملیات حسابداری در سطح جهانی است. این موضوع در بخشهای مختلفی از مقاله مورد نظر به چشم می آید. در ادامه لازم به توضیح است که به منظور سهولت در برقراری تناظر مناسب بین دو مقاله ، عنوان های اصلی و فرعی استفاده شده در زیر، همان عناوین بکار گرفته شده در مقاله مورد بررسی می باشد.

شماره نشریه: 
40
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: