اهداف دوگانه بانک جهانی تا سال 2030 اعلام شد : پایان دادن به فقر شدید و افزایش رفاه همگان

دانشجویان DBA

اهداف دوگانه بانک جهانی تا سال 2030 اعلام شد : پایان دادن به فقر شدید و افزایش رفاه همگان

جایم ساودرا جاندووی مدیر کاهش فقر و برابری بانک جهانی، اهداف دوگانه بانک جهانی تا سال 2030اعلام شد.

در حال حاضر بیش از یک میلیارد نفر هنوز در فقر زندگی می‌کنند و همزمان با آن نابرابری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است.

بانک جهانی می‌خواهد با برانگیختن حمایت ملی و جامعه بین‌الملل به دو هدف برسد.

پایان دادن عینی به فقر شدید در این نسل و تلاش برای برابری بیشتر از جمله این اهداف است.

اهداف بانک جهانی برای پایان دادن همیشگی به فقر شدید و افزایش رفاه همگانی، تعیین چارچوب کاری آتی برای استراتژی کلان و گروهی بانک جهانی ،در اجلاس سالانه پیش رو است.

اما تاثیر گذاری واقعی این اهداف در میدان عمل دیده می‌شود.

برای پایان بخشیدن به فقر شدید بانک هدف خود را کاهش تعداد افراد با درآمدی کمتر از 1.25 دلار به کمتر از 3 درصد تا سال 2030 قرار داده است.

شاخص رفاه همگانی جدیدی برای اندازه‌گیری رشد درآمد کمتر از 40 درصد در هر کشور در حال توسعه استفاده خواهد شد.

این هدف برای رفاه همگانی ،التزام و تعهد به رشد و برابری تؤامان را منعکس می‌کند.

تصویر: