شرايط خوداظهاري سال 92 اعلام شد

دانشجویان DBA

شرايط خوداظهاري سال 92 اعلام شد

سازمان امور مالياتي کشور در ادامه اجراي سياستهاي تشويق و توسعه خوداظهاري ماليات، شرايط خوداظهاري سال 92 را اعلام کرد.
در اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور آمده است: در اجراي ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم، اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1392 موديان محترم منابع ماليات بر درآمد اجاره املاک و همچنين ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع مواد 95 و 96 قانون مالياتهاي مستقيم به استثناي رديفهاي 1 الي 7 و 12 بند «الف» ماده 96 قانون مزبور که به موقع تسليم نموده باشند را با رعايت شرايط زير بدون رسيدگي قبول نموده و تعدادي از آنها را به‌طور نمونه‌گيري و طبق مقررات مورد رسيدگي قرار دهد: الف- قبول اظهارنامه ماليات بر درآمد اجاره املاک، منوط به تکميل جداول اظهارنامه مربوط خواهد بود. ب- قبول اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل فوق الذکر منوط به رعايت مواد زير خواهد بود: 1- صاحبان مشاغل موضوع بندهاي «الف» و «ب» موضوع مواد 95 و 96 قانون ماليات هاي مستقيم بايستي دفاتر روزنامه و کل و يا درآمد و هزينه (دفتر مشاغل) را حسب مورد تحرير و اظهارنامه تسليمي بر مبناي آن تنظيم شده باشد. 2- ترازنامه و حساب سود و زيان، حساب درآمد و هزينه (که بر اساس دفاتر تنظيم مي شود) و يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه حسب مورد تکميل شده باشد. 3- مودياني که اظهارنامه مالياتي آنها طي 5 سال متوالي اخير (عملکرد سال هاي 1387 لغايت 1391) در اجراي مقررات تبصره 5 ماده 100 و يا خوداظهاري موضوع ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم بدون رسيدگي مورد قبول واقع شده است براي عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاري نخواهد بود. لازم به ذکر است، مشمولين ثبت نام براي تخصيص شماره اقتصادي در صورت عدم ثبت نام از معافيت مالياتي برخوردار نخواهند بود. همچنين، مشمولين استفاده از سامانه‌هاي فروشگاهي (صندوق مکانيزه فروش) در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور از معافيت مالياتي برخوردار نخواهند بود.

تصویر: