نرخ 8 درصدی ماليات بر ارزش افزوده سال آينده

دانشجویان DBA

نرخ 8 درصدی ماليات بر ارزش افزوده سال آينده

رييس سازمان امور مالياتي از افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 93 به هشت درصد خبر داد. عسکري با بيان اينکه مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال آينده نرخ اين ماليات بايد هفت درصد تعيين ميشد، ادامه داد: "براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي يک درصد اضافه شده به اين نرخ، براي تامين هزينههاي بهداشت و درمان مردم است."

تصویر: