برای عضویت وابسته چه شرایطی باید داشته باشم ؟

دانشجویان DBA

برای عضویت وابسته چه شرایطی باید داشته باشم ؟

افرادی  كه داراي درجه كارشناسي رشته حسابداري يا مالي و رشته هاي وابسته داشته باشند و مدت 5 سال در یکی از رشته های مذکور شاغل باشند ، مي توانند به عضويت وابسته  انجمن در آيند .برای ثبت نام می توان به لینک  فرم درخواست عضویت حقیقی وابسته  مراجعه نمایید.