مبلغ حق عضویت اعضای حقیقی چه میزان است ؟

دانشجویان DBA

مبلغ حق عضویت اعضای حقیقی چه میزان است ؟

حق عضویت اعضای وابسته و پیوسته مبلغ 40.000 تومان می باشد که بایستی به حساب سيبا 0105747654006 بانک ملي بنام انجمن حسابداری ایران واریز گردد .