مبلغ حق عضویت اعضای حقیقی چه میزان است ؟

دانشجویان DBA

مبلغ حق عضویت اعضای حقیقی چه میزان است ؟

حق عضویت اعضای وابسته و پیوسته مبلغ 100.000 تومان می باشد که بایستی به حساب سيبا 0105747654006 و یا شماره کارت 6037991899706117 بانک ملي بنام انجمن حسابداری ایران واریز گردد .