مراحل عضویت اشخص حقیقی به چه صورت می باشد ؟

دانشجویان DBA

مراحل عضویت اشخص حقیقی به چه صورت می باشد ؟

1- پس از ثبت فرم عضویت ( پیوسته یا وابسته ) مدارک ارائه شده توسط کارشناسان انجمن حسابداری ایران بررسی می گردد. در صورت نقص در اطلاعات ارسالی کارشناسان انجمن با متقاضی تماس خواهند گرفت.

2- مدارک عضویت  پس از بررسی کارشناسی جهت تایید به دبیرکل انجمن حسابداری ایران ارائه می گردد.

3- پس از تایید عضویت  توسط  دبیر کل انجمن حسابداری ایران، اسامی اعضای حقیقی  ظرف یک ماه از تاریخ ارسال فرم در لیست اعضا ثبت می گردد.

3- چنانچه پس از یک ماه نام و نام خانوادگی در لیست اعضای حقیقی پیوسته یا لیست اعضای حقیقی وابسته  ثبت نگردید با شماره های انجمن  88051341  تماس حاصل فرمایید .

4- پروسه صدور کارت 2 هفته از تاریخ تاييد فرم عضويت، توسط دبيرکل انجمن می باشد. پس از 2 هفته از ارسال مدارک، کارت عضویت به نشانی شما پست می شود.