چه کسانی می توانند برای عضویت دانشجویی اقدام کنند ؟

دانشجویان DBA

چه کسانی می توانند برای عضویت دانشجویی اقدام کنند ؟

كليه دانشجوياني كه دررشته هاي حسابداري به تحصيل اشتغال دارند می توانند برای عضویت دانشجویی اقدام نمایند .