اطلاعیه مهم انجمن حسابداری ایران

دانشجویان DBA

اطلاعیه مهم انجمن حسابداری ایران

 

فقـط با يـکپـارچـگي

مي توان به اهداف رسيد

 

  • انسجام داخلي
  • جلوگيري از تنش داخلي
  • ارتباط راحت و آسان با مسئولين نظام براي شناساندن جايگاه واقعي حسابداران رسمي 
  • برخورد اصولی با هرگونه تبعیض بین اعضاء 
  • تلاش در جهت استقلال جامعه حسابداران رسمی ایران

 

اسامي کانديداهاي منتخب انجمن حسابداري ايران 

در شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي

(به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي)

1- دکتر علی ثقفی

7- رحمت اله صادقیان 
2- سعید جمشیدی فر 8 - مجید صفاتی 
3- شهریار دیلم صالحی 9 - علی اکبر عرب مازار 
4- محمد علی زاهدی 10 - دکتر مهدی کرباسیان 
5- اکبر سهیلی پور  11- ناصر محامی 
6- حسین شیخ سفلی   

با آرزوي يکپارچگي حسابداران رسمي