رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پرندک سال 1400

دانشجویان DBA

رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پرندک سال 1400

 

   رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پرندک

در سال 1400

 

کارشناسی:

1. حسابداری

2. مدیریت مالی

3. مدیریت بازرگانی

4. مدیریت صنعتی

 

کارشناسی ارشد:

1. حسابداری

2. حسابرسی

3. حسابداری مدیریت

4. حسابداری بخش عمومی

 

5. مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک

6. مدیریت مالی

7. مالی – بیمه

8. مالی – بانکداری

 

9. مدیریت بازرگانی – بازاریابی

10. مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی

11. مدیریت بازرگانی – استراتژیک

12. مدیریت بازرگانی – کارآفرینی

 

13. علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی