عضویت انجمن حسابداری ایران در کمیته بازنگری شاخص های ارزیابی انجمن های علمی ایران

دانشجویان DBA

عضویت انجمن حسابداری ایران در کمیته بازنگری شاخص های ارزیابی انجمن های علمی ایران

عضویت انجمن حسابداری ایران در کمیته بازنگری شاخص های ارزیابی انجمن های علمی ایران

انجمن حسابداری ایران توسط کمیسیون انجمن های علمی ایران به عضویت در کمیته بازنگری شاخص های ارزیابی انجمن های علمی ایران منصوب شد.