قابل توجه محققین گرامی

دانشجویان DBA

قابل توجه محققین گرامی

محققین گرامی که تاکنون اقدام به تکمیل فرم ارسال مقالات بصورت الکترونیک را نموده اند با توجه به ضوابط جدید انجمن حسابداری ایران بایستی نسخه چاپی مقاله خود را نیز به انجمن ارسال نمایند . لازم به ذکر است که مقالات این عزیزان در نوبت بررسی قرار دارد و در مرحله نهایی بررسی مستلزم دریافت مقاله چاپی می باشد .