10 مقاله برتر همايش حسابداري، نيروي محرکه حماسه اقتصادي

دانشجویان DBA

10 مقاله برتر همايش حسابداري، نيروي محرکه حماسه اقتصادي

عناوبن ده مقاله برتر از میان 240 مقاله ارسالی به دبیر خانه  دهمین همایش انجمن حسابداری ایران  بشرح زیر اعلام می گردد .

 

بررسي تأثير مديريت سود مبتني بر اقلام تعهدي و واقعي سود بر نقد شوندگي سهام و ارزش شرکت

دکتر عبدالمهدي انصاري

عليرضا خورشيدي

علي شيرزاد

 

جايگاه و نقش نهادهاي مالي عمومي در اقتصاد ايران

دکتر محمدرضا پورابراهيمي

سيد علي سيد خسرو شاهي

 

نقش اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم بر سرمايه گذاري در مناطق ايران به عنوان محور اصلي حماسـه اقتصادي

فرهاد حکيمي

 

نه عامل شکست اخلاقي حسابداران

دکتر محسن دستگير

مهدي علي نژاد ساروکلائي

 

امکان سنجـي انتشار صکوک در مقايسـه با ساير روشهـاي تأمين مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

دکتر مهدي دهقان نيستانکي

ابراهيم صادقي

 

نقد شوندگي سهام، ارزشمندي قيمت و مديريت اقلام تعهدي اختياري

اسماعيل رمضانپور

رضا فلاح

محمدرضا خوش نصيب فلاح

 

روند همسان سازي استانداردهاي ملي حسابداري

مظفر سليماني

اکبر خردمندي

جعفر دشتي

 

بررسي رابطه بين انحرافات کمتر يا بيشتر از سطح بهينه وجه نقد برآوردي با بازده آتي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر محمود صمدي لرگاني

آتيه وثيرش

زينب محمديان روشن

 

ارائه الگوي مناسب براي استقرار سيستم بهايابي بر مبناي فعاليت (ABC) در موسسـه حسـابرسي تأمين اجتماعي

دکتر اسماعيل غفاري

مژگان محرمي

ناصر مه پيکر مقدم

 

استانداردهاي حسابداري، قوت ها، ضعف ها

دکتر حسن همتي

محمد گراوند