فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی - سال سوم - شماره 12

دانشجویان DBA

فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی - سال سوم - شماره 12

شناسنامه

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقالات

سودمندی برآورد های حسابداری در پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی    ( دکترعباس هشی - محمود چنارانی  )

طراحی مدل مفهومی ریسک اوراق بهادار رهنی با استفاده از معادلات ساختار یافته    ( دکتر علی صالح آبادی -سید رضا اشرف زادگان  )

بررسی تاثیر بازدارندگی مکانیزم هایراهبری شرکت ها از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران    ( دکتر محمد قسیم عثمانی -دکتر داریوش جاوید -سعید رحیمی  )

بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی در پیش بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   ( دکتر علی ابراهیمی کردلر -مهران اعرابی  )

بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی  (  دکتر عبدالرضا تالانه - حدیث هجرانکش راد  )

ارائه الگوی بهینه تقسیم سود نقدی  (  دکتر علی سعیدی - زهرا عبادی  ) 

رابطه محافظه کاری و نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری در بورس اوراق بهادار تهران دکتر (  سید محمود موسوی شیری -محمد جواد دهقان عصمت آبادی -علیرضا کریمی ریابی ) 

بررسی روند اثر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران دکتر رافیک باغومیان سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی   (  دکتر جواد مردای -دکتر هاشم ولی پور - سیده سارا موسوی)

تصویر: