تحقيقات حسابداري و حسابرسي - شماره 22

دانشجویان DBA

تحقيقات حسابداري و حسابرسي - شماره 22

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
22

- فهرست

- نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ايران (صفحه 17-4)

- تجزيه و تحليل معيارهاي سنجش کيفيت اطلاعات حسابداري از بعد دقت (صفحه 35-18)

- بررسي تاثير اجراي سيستم هزينه يابي کيفيت بر مديريت هزينه در شرکت پالايش گاز فجر جم (صفحه 51-36)

- بررسي تاثير عملکرد شرکت و مالکيت نهادي بر سرمايه فکري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 69-52)

- ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي شرکت ها (صفحه 93-70)

- بررسي تاثير رقابت بازار محصول بر پرداخت سود سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 109-94)

- بررسي تاثير تنوع کسب و کار بر عملکرد مالي شرکتهاي عضو بورس اورق بهادار تهران (صفحه 123-110)

- رابطه بين مالکيت نهادي و نوسانات قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 139-124)

- بررسي عملکرد مالي شرکتهاي دولتي مشمول واگذاري در بورس اوراق بهادار تهران (صفحه 151-140)

تصویر: