تحقیقات حسابداری و حسابرسی - بهار 96

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - بهار 96

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
33

رابطه معیارهای سودآوری و ریسک با ارزش بازار سهام با تأکید بر جریان وجوه نقد (موردمطالعه: شرکت‌های رو به رشد و رو به افول)  (دکتر محمد نمازی، عسگر پاک مرام، قدرت قادری) صفحه 23-4

مقایسه ارتباط ارزشی سود تفکیک شده بر اساس ساختار جدید صورتهای مالی ارائه شده توسط  IASBوFASB، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (ایمان مؤمنی، دکتر داریوش فروغی، دکتر هادی امیری) صفحه 41-24

تأثیر پیچیدگی سازمانی بر رفتار پیش بینی سود  (اعظم زالی، دکتر آزیتا جهانشاد) صفحه 55-42

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی حسابرسی مستمر با استفاده از  تکنیک تصمیم گیری TOPSIS  (دکتر سحر سپاسی، فائزه قاسمی) صفحه 73-56

سرمایه مدیریتی شرکت و کیفیت افشای اطلاعات  (دکتر سید علی حسینی، سپیده سادات آگاه) صفحه  87-74

تاثیر برون سپاری خدمات بهداشتی بر بهای تمام شده این خدمات در مرکز بهداشت استان قم با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت  (دکتر علی محمد قنبری، کریم نظری، مرضیه احمدزاده) صفحه 107-88

بررسی اثر میانجی افشای هزینه تحقیق و توسعه بر رابطه بین رقابت بازار محصول و بازده سهام  (دکتر یحیی کامیابی، فاطمه صابری) صفحه 127-108

بررسی تاثیر عضویت در گروه های تجاری بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دکتر عباس علیمرادی شریف آبادی، محمد طبری جویباری، حدیثه غلامی) صفحه 141-128

بررسی رابطه بین سه متغیر سودآوری، بازده دارایی و بازده حقوق صاخبان سهام هلدینگ های اقتصادی با بازده شرکت های فرعی (مطالعه موردی هلدینگ شستا) (حسین جهانگیرنیا، عبداله شیرمحمدپورگرجانی، صادق خیراندیش) صفحه 157-142

 

تصویر: