تحقیقات حسابداری و حسابرسی - سال چهارم - شماره 14

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - سال چهارم - شماره 14

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
14

 

انجمن حسابداری ایران در چهارمین سال انتشار مستمر و منظم نشریات تحقیقاتی خود ، چهاردهمین فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی ویژه تابستان 1391 را منتشر نمود فهرست و مقالات ارائه شده بترتیب زیر می باشد ( برای مشاهده خلاصه مقالات و دریافت آن بر روی عنوان مقالات کلیک نمایید )

فهرست

بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطۀ بین عدم اطمینان‌های محیطی و استفادۀ مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه بین سازوكارهاي راهبري شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده

تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر شاخصه های راهبري شرکتی و ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسي داخلي در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي اثر ترانسيلوانيا بر روي بازدهي و حجم معاملات سهام

بررسي رابطه بين نسبت Q توبین و معيار سود تقسيمي هر سهم (DPS) در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و امکان جایگزینی آن

تصویر: