دانش و پژوهش حسابداری - سال نهم - شماره 32

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری - سال نهم - شماره 32

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
32

انجمن حسابداری ایران سی و دومین شماره فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ویژه بهار 1392 منتشر نمود عناوین مطالب ارائه شده در این شماره بشرح زیر می باشد :- فهرست 

رابطه فرهنگ و حسابداري

مالکیت نهادی و مانده وجه نقد

مقایسه مدیریت سرمایه درگردش

مالکیت نهادی و مانده وجه نقد

مقایسه مدیریت سرمایه درگردش

اخلاقیات و حسابداران : دیدگاه های توصیفی از سنتی تا پست مدرن

توسعه پايدار پیامد حسابداری و بازاریابی سبز و مسئولیت پذیری اجتماعی با تاکید بر راهبری شرکتی

بررسي ديدگاه مديران و اساتيد دانشگاه نسبت به شيوه تجديد ارزيابي دارايي ها

مجموعه قوانین مالیات برارزش افزوده اتحادیه اروپا 

- اخبار

- راهنمای موسسات حسابرسی

- خلاصه مقالات انگلیسی

تصویر: