فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی - سال اول - شماره یکم

دانشجویان DBA

فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی - سال اول - شماره یکم

تحقیقات حسابداری مدیریت ؛ با تاکید بر روش تحقیق کیفی

دکتر علی ثقفی ، قدرت اله برزگر

اهمیت خطاها در حسابداری از منظر اطلاعات

دکتر ویدا مجتهد زاده ، حمیده اثنی عشری

پانزده راهکار پیشنهادی برای افزایش اثربخشی کمیته های حسابرسی

دکتر غلامحسین مهدوی ، عیسی کریمی پور

تاثیر متغیر های راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( مطالعه موردی صنعت خودرو وقطعات )

دکتر احمد احمد پور ، دکتر احمد جعفری صمیمی ، حمزه گل محمدی

روند تغییرات در رویکرد استاندارد گذاری حسابداری و ضرورت های آن ( با تاکید بر ساختار تئوریک استاندارد ها )

دکتر حسن همتی ، علی نادری

بررسی رابطه حجم سهام شناور آزاد با شاخص های تعیین کننده ساختار صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر سید یوسف احدی سرکانی ، فاطمه مریدی

مقایسه عملکرد شرکت ها قبل و بعد از خصوصی سازی

دکتر محمد رضا شورورزی، هاجر محمدی

پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری

دکتر پری چالاکی ، مرتضی یوسفی

مدیریت سود ، انگیزه ها و راه کارها

شهلا ابراهیمی ، مهرداد ابراهیمی

تصویر: