مطالعات حسابداري و حسابرسي - شماره 14

دانشجویان DBA

مطالعات حسابداري و حسابرسي - شماره 14

سال انتشار: 
فصل انتشار: 
شماره نشریه: 
14

- فهرست

- اثرگذاري عوامل رفتاري و انعکاس سوگيري ديرپذيري در رفتار معاملاتي سرمايه گذاران (دکتر محمداسماعيل فدائي نژاد، محمدرضا مايلي، مصطفي امام دوست) صفحه 15-4

- مدل ارزش گذاري مازاد تميز و اهميت اقلام مازاد کثيف (دکتر محمدحسين ستايش، مهدي ابراهيمي ميمند) صفحه 31-16

- حسابداري منابع انساني، حسابداري ارزشمندترين دارايي يک سازمان (دکتر مهدي بهار مقدم، ساسان خادمي) صفحه 43-32

- بررسي فرضيه ثبات کارکردي در بورس اوراق بهادار تهران: مورد اجزاء مستمر و غير مستمر (دکتر عليرضا شهرياري، دکتر فرخ برزيده، مهسا الهامي) صفحه 57-44

- بررسي تاثير سيستم اطلاعات حسابداري بر تصميم گيري مديران (مطالعه موردي: بانک هاي تجاري کرمانشاه) (دکتر رضا جامعي، نسرين درويشي) صفحه 73-58

- همگرايي بين المللي و پياده سازي استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (محمد گراوند) صفحه 83-74

- بررسي تاثير استانداردهاي 30 و 31 حسابداري بر معيارهاي ارزيابي عملکرد و ضريب واکنش سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (غلي فاضل يزدي، زهره حيدري) صفحه 103-84

تصویر: