پاییز

دانشجویان DBA

پاییز

خبرنامه حسابداری ایران پاییز 98

چهارمین شماره خبرنامه حسابداری ایرن منتشر شد

تقلب و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان

چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت

بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) جهت افزایش سرعت و شفافیت درگزارشگری مالی شرکتها

صفحه‌ها