حمید حقیقت

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3292
اعضای حقیقی - وابسته: 3124
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

حمید حقیقت

بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدی عملیاتی

در این تحقیق، محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده و جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط بازده سهام با اجزای سود ، با استفاده از مدل های رتبه ای طی دوره 1379 تا 1386 آزمون شده است. روش انتخابی برای آزمون فرضیات، روش مقطعی است . به این منظور ، اقلام تعهدی غیر عادی با دو رویکرد کل اقلام تعهدی و اقلام تعهدی سرمایه در گردش برآورد شده است .