دکتر ابراهیم عباسی

دانشجویان DBA

دکتر ابراهیم عباسی

مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران

روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی

آزمون پدیده ارزان قیمت گذاری IPO و عملکرد بلندمدت آن در بورس تهران

هدف از این مقاله آزمون ارزان قیمت گذاری عرضه عمومی اولیه (IPO) ، شناخت عوامل مؤثر بر آن و عملکرد بازده های بلند مدت آن است . این پژوهش 78 مورد IPO عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره 82-1378 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از بازده های تعدیل شده با شاخص بازار در کوتاه مدت با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که پدیده ارزان قیمت گذاری IPO در بورس تهران وجود دارد. همچنین عملکرد بازده‏های بلند مدت IPO بالاتر از شاخص کل بازار است.