دکتر عبدالکریم مقدم

دانشجویان DBA

دکتر عبدالکریم مقدم

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبت هاي بازار درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

dr naser partovi

باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت های دولتی و به عبارتی خصوصی سازی در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است تحقیق حاضر در پـی ایـن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) بپردازد.
قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماري شامل کلیه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفي نسبتي از بين شرکت های حائز شرایط، نمونه گيري شده است.