بررسی تاثیر معیارهای بازده سرمایه گذاری و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

بررسی تاثیر معیارهای بازده سرمایه گذاری و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف اصلي اين تحقیق، بررسي محتواي اطلاعاتي نسبي متغير حسابداري «بازده سرمايه‌گذاري‌ها» در مقابل متغيراقتصادي «ارزش افزوده اقتصادي» به منظور شناسايي متغير مناسب‌تر (متغيري که بازده سهام را که به عنوان معيار تعيين تغييرات در ثروت سهامداران مي باشد، بيشتر تبيين نمايد) و در جهت بهبود تصميم‌گيري سرمايه گذاران مي‌باشد. در آناليز آماري (تخمين مدل‌هاي رگرسيوني، محاسبه ضرايب همبستگي بين متغيرهاي تحقييق و آزمون فرضيه ها) ارائه شده است. در تحليل هاي آماري به کمک نرم افزارSPSS  از داده هاي 40 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلة زماني سال هاي  1389تا 1391 استفاده شده است. بطوريکه جهت اطمينان از وجود رابطة معني داري بين بازده سرمايه گذاري و ارزش افزوده اقتصادي با بازده سهام، به بررسي ميزان ضريب همبستگي (پيرسون) هر يک از اين متغيرها با بازده سهام پرداخته و در نهايت بررسي اين موضوع که کداميک از اين متغيرها بازده سهام را بيشتر تبيين مي نمايد مد نظر قرار گرفته است. نتايج بدست آمده از بررسي نمونة اخذ شده در خصوص فرضيه هاي اول و دوم بيانگر وجود رابطة معني داري بين متغيرهاي مذکور با متغير بازده سهام مي باشد. درخصوص فرضيه سوم، با توجه به عدم وجود تفاوت معني دار، شواهد بيانگر عدم تسّري نتيجة اين فرضيه مبني بر پذيرش فزوني تاثير محتواي اطلاعاتي نسبي«بازده سرمايه گذاريها» در مقابل «ارزش افزوده اقتصادي» بر بازده سهام در نمونة اخذ شده، به جامعة تحقيق(شرکتهاي فعال بورس اوراق بهادار تهران) مي باشد.

واژگان کلیدی: بازده سهام، ارزش افزوده اقتصادی، بازده سرمایه‌گذاری ها

شماره نشریه: 
45
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: