تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه ها

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3273
اعضای حقیقی - وابسته: 3115
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه ها

چکیده:

هدف از این پژوهش تعیین تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه­ها است. چسبندگی هزینه‌ به مفهوم عدم تقارن در رفتار هزینه‌ها به هنگام افزایش و کاهش فروش است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 119 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 الی 1393 برای نمونه آماری انتخاب شدند. یافته­های پژوهش نشان می­دهند که توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش تاثیر معناداری ندارد، اما رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

شماره نشریه: 
26
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: