تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 501
اعضای حقیقی - پیوسته: 2894
اعضای حقیقی - وابسته: 2881
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 228
اعضای حقوقی - شرکت ها: 85
اعضای دانشجویی: 8750

تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

چکیده

عوامل بسياري بر عملكرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موثر مي‌باشند. در این پژوهش تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع به علت بالا بودن هزینه نظارت فقط سهامداران نهادی به علت دستیابی به مزایای کافی انگیزه نظارت دارند. جهت انجام پژوهش، تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار از مهر 1391 تا پايان شهريور 1393مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی ازارتباط معکوس و معنادار بین نسبت گردش سرمایه با عملکرد صندوق‌ها می‌باشد. همچنین ارتباط مستقیم و معناداری بین نظارت خارجی و عملکرد صندوق‌ها وجود دارد. در حاليكه نتايج رابطه معناداری بین نظارت خارجی و رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق‌ها نشان نداد.

شماره نشریه: 
20
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: