تعدیلات سنواتی: نوع، علل و واکنش بازار سرمایه

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3292
اعضای حقیقی - وابسته: 3124
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

تعدیلات سنواتی: نوع، علل و واکنش بازار سرمایه

چکیده

شرکتها معمولاً باید اثرات اصلاح اشتباه بااهمیت دوره های گذشته و یا تغییر رویه های حسابداری را در قالب تعدیلات سنواتی گزارش و پی آن صورتهای مالی مقایسه ای را تجدید ارائه کنند. وجود تعدیلات سنواتی و متعاقب آن تجدید ارائه صورتهای مالی بر مربوط بودن و قابلیت اتکای اطلاعات مالی اثر منفی دارد. با این حال، طی سالهای اخیر تعدیلات سنواتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رواج زیادی داشته است. در این مقاله، با توجه به مطالعات انجام شده در سطح بین الملل و ایران، علل تعدیلات سنواتی و واکنش بازار سرمایه نسبت به تعدیلات سنواتی به صورت تئوری بیان شده است. همچنین با ارائه آمار و ارقام واقعی برخی از شرکتهای بورسی، نوع تعدیلات سنواتی آنها مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته شد. بدین منظور، تعداد 256 مشاهده طی سالهای 1388 الی 1390 به عنوان نمونه استخراج گردید. نتايج بررسي تحليلي نشان داد که بيشتر تعديلات سنواتي از نوع انتقال زيان و اصلاح اشتباهات بااهميت منفي مي باشد. به طوري که به طور متوسط تعديلات سنواتي از نوع انتقال هزينه در اين شرکتها  تقريباً 7% فروش خالص و 48% قدر مطلق سود (زيان) دوره بوده است. همچنين به طور متوسط تعديلات سنواتي از نوع اصلاح اشتباه با اهميت منفی 5/3% فروش خالص و 63% قدر مطلق سود (زيان) دوره آنها بوده است.

شماره نشریه: 
12
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: