شکاف بین حسابداری مدیریت در تئوری و عمل

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3179
اعضای حقیقی - وابسته: 3055
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

شکاف بین حسابداری مدیریت در تئوری و عمل

چکیده

در دهه های اخیر علاقه محققان دانشگاهی به جنبه های عملی حسابداری مدیریت کاهش یافته است. این مقاله به برخی از دلایل این موضوع می پردازد. امروزه حسابداری مدیریت در دانشگاههای جهان به عنوان یکی از شاخه­های علوم اجتماعی مطرح است. این کار اعتبار دانشگاهیان حسابداری را افزایش می دهد اما نشان می­دهد محققان دانشگاهی از مباحث تخصصی رشته و مشکلات و مسائلی که مستقیماً با جنبه های عملی حسابداری مدیریت در ارتباط است غافل مانده اند. بعلاوه این مقاله بیان می­کند محققان دانشگاهی باید تمرکز بیشتری بر مسائل تخصصی موضوع داشته باشند و نتایج تحقیق تجربی را کنترل کنند تا بتوانند از آنها برای پیشرفت و پشتیبانی جنبه های عملی استفاده کنند.

شماره نشریه: 
37
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: