عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر

چکیده

لزوم مواجهه با چالش‌های ناشی از پیشرفت‌های سریع در فناوری مربوط مشتری، استانداردهای حسابرسی، حسابرس‌ها را وادار می‌کنند تا از ابزارها و تکنیک های کامپیوتر استفاده کنند. به هر حال پژوهش اخیر این نظر را طرح می‌کنند که میزان استفاده از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری نسبتاً پایین است.  

این مقاله برای شناسایی و بعد به آزمون گذاشتن فاکتورهای بالقوه موثر بر استفاده یا عدم استفاده از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری ، از نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و استفاده از فناوری استفاده می‌کند.بررسی استفادۀ حسابرس از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری به آن دلیل مهم است که ابزارها و تکنیک های کامپیوتری وعده و نوید بهبود و ارتقای کارآمدی و نتیجه‌بخش بودن بیشتر حسابرسی را می‌دهند.

داده‌های مورد استفاده از 181 حسابرس بدست آمده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که عملکرد مورد انتظار و شرایط تسهیل‌گر می‌توانند احتمال اینکه حسابرسان ابزارها و تکنیک های کامپیوتری را قبول کنند افزایش دهند

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
20
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: