مروری بر تحقیقات حسابداری بین المللی مبتنی بر بازار

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3198
اعضای حقیقی - وابسته: 3063
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

مروری بر تحقیقات حسابداری بین المللی مبتنی بر بازار

مروری بر تحقیقات حسابداری بین المللی مبتنی بر بازار

چکیده

در این مقاله چالش ها و فرصت های پیش روی محققان حسابداری بین المللی مورد بحث قرار گرفته و مربوط بودن تحقیقات حسابداری بین المللی مبتنی بر بازار با حوزه های جدید نشان داده شده است. همچنین تحقیقات اخیر در زمینه های الزامات اصول پذیرفته شده حسابداری برای شرکت های پذیرفته شده خارجی و پذیرش استانداردهای بین المللی، طبقه بندی های حسابداری، مدیریت سود، تأثیر عملیات خارجی بر ارزش شرکت، اختلال های بازار سرمایه و اصلاحات حسابداری، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، پیشنهاداتی برای تحقیق در هر یک از این بخش ها ارائه شده است. 

 

واژگان کلیدی: بازارهای سرمایه، حسابداری بین المللی، تحقیقات حسابداری بین المللی مبتنی بر بازار

 

 

شماره نشریه: 
39
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: