مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

دانشجویان DBA

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

جلد مطالعات حسابداری و حسابرسی

چکيده:

    هدف اين پژوهش بررسي سیاست تقسيم سود در شرکت‏هاي خانوادگي و مقايسه آن با شرکت‏هاي غيرخانوادگي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1385 تا 1393 است. در اين راستا، سیاست تقسیم سود شرکت‏هاي خانوادگي و غيرخانوادگي با استفاده از آزمون U من-ویتنی مقايسه شد. افزون براین، با استفاده از مدل رگرسيون خطي، رابطه مالکيت خانوادگي و حضور اعضاي خانوادگي در هيأت مديره با سود تقسيمي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي‏دهد که به طور کلي تفاوت معناداري بين تقسيم سود در شرکت‏هاي خانوادگي و غيرخانوادگي وجود دارد و به طور میانگین، شرکت‏هاي خانوادگي سود نقدي کمتري بين سهامداران تقسيم مي¬کنند. افزون بر اين، یافته‌های تجربی حاصل از بررسی رابطه بين نوع مالکيت و ميزان سود تقسيمي (با کنترل متغيرهاي اندازه شرکت، بازده دارايي‏ها، اهرم مالي و فرصت¬هاي رشد) حاکي از وجود رابطه معکوس معنادار بين اين دو متغیر است. واژه¬هاي کليدي: تقسيم سود، شرکت‏هاي خانوادگي و غیرخانوادگی، بورس اوراق بهادار تهران.

شماره نشریه: 
22
فصل انتشار: 
سال انتشار: