چارچوب نظری جامع برای افشای داوطلبانه سرمایه فکری

دانشجویان DBA

چارچوب نظری جامع برای افشای داوطلبانه سرمایه فکری

چکیده

هدف از این مطالعه، ایجاد یک چارچوب نظری جامع برای تفسیر روش های افشای سرمایه فکری توسط سازمان ها می باشد. چهار مورد از  عمومی ترین تئوری های مورد استفاده در این مطالعه شامل تئوری نمایندگی، ذینفعان، علامت دهی و مشروعیت در اصطلاحی تحت عنوان "مفاهیم به هم پیوسته برای افشای داوطلبانه سرمایه فکری"، یکپارچه شده اند. چارچوب نظری ایجاد شده شامل سه مفهوم در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، ادای مسئولیت پاسخگویی به ذینفعان مختلف و علامت­دهی مشروعیت و برتری(برتری کیفیت) سازمان به جامعه می باشد که به عنوان انگیزه های سازمان برای افشای داوطلبانه سرمایه فکری در نظر  گرفته می  شود.

واژه های کلیدی: سرمایه فکری، افشای اختیاری، انواع تئوری ها، یکپارچه سازی

شماره نشریه: 
37
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: