آمار بازدید وب سایت انجمن 6.5 برابر شد

دانشجویان DBA

آمار بازدید وب سایت انجمن 6.5 برابر شد

طی فعالیت 3 ماهه وب سایت جدید انجمن حسابداری ایران میزان بازدید از این پایگاه اطلاع رسانی با استقبال بسیاری همراه بود . طبق آخرین آمار بازدید از وب سایت میزان بازدید صفحات از متوسط 8900 صفحه در خرداد ماه ( وب سایت قدیم ) به میزان 58100 صفحه در مهرماه رسید که نشان دهنده رشد 6.5 برابری بازدید مخاطبان می باشد . ضمن تشکر از تمامی بازدید کنندگان و اعضای محترم انجمن حسابداری ایران ، امیدواریم طی ماههای آتی بتوانیم با ارائه خدمات بهتر و اطلاع رسانی مناسب به شایستگی جایگاه انجمن حسابداری ایران را پاس بداریم .