استقبال از انجمن حسابرسی ایران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

استقبال از انجمن حسابرسی ایران

انجمن حسابرسی ایران فعالیت خود را از مهر ماه 1391 آغاز نموده است و تا پایان مهر ماه بیش از 450 تقاضای عضویت به انجمن حسابرسی ایران واصل شده که پیش بینی می شود تا نهمین همایش انجمن حسابداری ایران به بیش از 600 درخواست عضویت برسد .درخواستهای عضویت تا 15 دی ماه 1391 ادامه خواهد داشت و این درخواست ها طی یکماه بررسی و پایان سال 1391 اعلام خواهد گردید .