جناب آقاي دکتر اميد پورحيدري استاد تمام شدند

دانشجویان DBA

جناب آقاي دکتر اميد پورحيدري استاد تمام شدند

ارتقاي جناب آقاي دکتر اميد پورحيدري، هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان، به مرتبه استاد تمامي را از صميم قلب تبريک عرض نموده و سعادت، موفقيت و سلامت روزافزون آن جناب را از درگاه حضرت احديت خواستاريم.