عضویت انجمن حسابداری ایران در کمیته بازنگری شاخص های ارزیابی انجمن های علمی ایران

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3292
اعضای حقیقی - وابسته: 3124
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

عضویت انجمن حسابداری ایران در کمیته بازنگری شاخص های ارزیابی انجمن های علمی ایران

عضویت انجمن حسابداری ایران در کمیته بازنگری شاخص های ارزیابی انجمن های علمی ایران

انجمن حسابداری ایران توسط کمیسیون انجمن های علمی ایران به عضویت در کمیته بازنگری شاخص های ارزیابی انجمن های علمی ایران منصوب شد.