فرم دوره حسابرس مستقل

دانشجویان DBA

فرم دوره حسابرس مستقل

 

انجمن حسابرسی ایران برای نخستین بار در ایران بر اساس بند 7-5 اساسنامه خود اقدام به ثبت نام برای دوره حسابرس مستقل می نماید . برای درخواست فرم های دوره می توانید بر روی گزینه زیر کلیک نمایید

درخواست فرم دوره حسابرس مستقل