براي دهمين بار متوالي دکتر ناصر پرتوي به عنوان بازرس شوراي انجمن هاي علمي کشور انتخاب شدند

دانشجویان DBA

براي دهمين بار متوالي دکتر ناصر پرتوي به عنوان بازرس شوراي انجمن هاي علمي کشور انتخاب شدند

براي دهمين بار متوالي دکتر ناصر پرتوي به عنوان

بازرس شوراي انجمن هاي علمي کشور انتخاب شدند

 

در پي برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شوراي انجمن هاي علمي کشور، که در تاريخ 93/11/28 در محل اتاق بازرگاني تهران برگزار گرديد، جناب آقاي دکتر ناصر پرتوي، رئيس هيأت مديره و دبيرکل انجمن حسابداري ايران، با کسب اکثريت آرا، براي بار دهم، به عنوان بازرس اصلي شوراي انجمن هاي علمي کشور انتخاب گرديدند.