چهاردهمین فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی منتشر گردید

دانشجویان DBA

چهاردهمین فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی منتشر گردید

انجمن حسابداری ایران در چهارمین سال انتشار مستمر و منظم نشریات تحقیقاتی خود ، چهاردهمین فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی ویژه تابستان 1391 را منتشر نمود فهرست و مقالات ارائه شده بترتیب زیر می باشد ( برای مشاهده خلاصه مقالات و دریافت آن بر روی عنوان مقالات کلیک نمایید )

- فهرست

- بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

- رابطۀ بین عدم اطمینان‌های محیطی و استفادۀ مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

- بررسي رابطه بین سازوكارهاي راهبري شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

- بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده

- تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

- تاثیر شاخصه های راهبري شرکتی و ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی

- بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسي داخلي در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

- بررسي اثر ترانسيلوانيا بر روي بازدهي و حجم معاملات سهام

- بررسي رابطه بين نسبت Q توبین و معيار سود تقسيمي هر سهم (DPS) در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و امکان جایگزینی آن

 

naser  partovi