انجمن حسابداری ایران دارای 4 نشریه می باشد

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 616
اعضای حقیقی - پیوسته: 3179
اعضای حقیقی - وابسته: 3055
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

انجمن حسابداری ایران دارای 4 نشریه می باشد

انجمن حسابداری ایران دارای 4 نشریه با رتبه و عناوین ذیل می باشد:

فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی از سال 1389 تا کنون

فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات حسابداری و حسابرسی از سال 1391 تا کنون

فصلنامه علمی-تخصصی دانش و پژوهش حسابداری از سال 1384 تا کنون

و از پاییز سال  1397 خبرنامه حسابداری ایران

 

نخستین شماره خبرنامه از پاییز 1397 با شکل و محتوایی متفاوت که شامل عناوین ذیل است به صورت فصلی به چاپ خواهد رسید:

سرمقاله

مصاحبه با اساتید دانشگاهی

آشنایی با چهره های حرفه حسابداری، حسابرسی و مالی

معرفی مشاهیر رشته حسابداری، حسابرسی و مالی

معرفی اعضای فعال و اهل قلم رشته حسابداری، حسابرسی و مالی

یادداشت روز یک حسابدار

نظر خواهی درباره یک موضوع حسابداری

اخبار حرفه و رشته حسابداری، حسابرسی و مالی

اخبار فصل (مالیات، بورس، اقتصاد و ...)

تحلیل اقتصادی آینده بازار (نفت، خودرو، بورس، طلا)

معرفی موسسات حسابداری و حسابرسی (حسابداران رسمی)