حسابداران و حسابرسان "روزتان مبارک"

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3209
اعضای حقیقی - وابسته: 3072
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 51
اعضای حقوقی - موسسات: 231
اعضای حقوقی - شرکت ها: 86
اعضای دانشجویی: 8750

حسابداران و حسابرسان "روزتان مبارک"

حسابداران و حسابرسان  "روزتان مبارک"

 

دانش هر فرد نه دارایی اوست و نه سرمایه او

بلکه بدهی او به جامعه است.

(دکتر ناصر پرتوی)