اولین جلسه هیات مدیره انجمن حسابرسی ایران برگزار شد

دانشجویان DBA

اطلاعات سایت
مقاله: 634
اعضای حقیقی - پیوسته: 3307
اعضای حقیقی - وابسته: 3134
اعضای حقوقی - دانشگاه‌ها: 52
اعضای حقوقی - موسسات: 238
اعضای حقوقی - شرکت ها: 90
اعضای دانشجویی: 8750

اولین جلسه هیات مدیره انجمن حسابرسی ایران برگزار شد

اولین جلسه هیات مدیره انجمن حسابرسی ایران با حضور اعضای هیات مدیره اصلی و علی البدل و بازرسان اصلی و علی البدل برگزار شد . در اولین جلسه موارد مختلفی در گسترش حسابرسی و محدودیت ها و موانعی که در سر راه وجود دارد بررسی و همچنین 6 کار گزوه علمی - تخصصی تشکیل شد